Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens de therapie maakt de therapeut gebruik van de clientcentered basishouding. Deze houding kenmerkt zich door de voorspelbare, accepterende grondhouding. Deze basishouding geeft uw kind snel een veilig gevoel. Een kind zal zich pas uiten wanneer er spraken is van vertrouwen tussen het kind en de speltherapeut.


Kennismaking

De therapie heeft een vast verloop. Als eerste is er een kennismaking met ouders. De kennismaking kan telefonisch plaatsvinden. Tijdens de kennismaking legt de therapeut uit wat speltherapie inhoudt en is er tijd om de hulpvraag te bespreken. Er kan na dit gesprek een inschatting gemaakt worden of speltherapie de juiste behandelwijze is voor uw kind.


Intake gesprek

Als inschat wordt dat speltherapie een passende behandelwijze is volgt het intake gesprek. Het intakegesprek kan bij u thuis plaatsvinden of in de praktijk. Wanneer mogelijk is het van waarde om met beide ouders in gesprek te gaan. Tijdens de intake zal de therapeut vragen stellen over de gezinssamenstelling, de levensloop van uw kind, de problematiek en wordt samen de hulpvraag onderzocht.


Observatie periode

Na het de intake start uw kind (bij voorkeur) wekelijks met de therapie en volgt de observatieperiode. Gemiddeld duurt deze periode twee tot drie sessies. In deze sessies zal ik uw kind beter leren kennen en een vertrouwensband opbouwen. Hierna zullen, in samenspraak met u als ouder, de behandeldoelen opgesteld worden.


Speltherapiesessies

Dan volgen de speltherapiesessies. In deze sessies zal er aan de opgestelde doelen gewerkt worden. De speltherapeut sluit aan bij het spel van uw kind en geeft hierin ondersteuning bij het uiten en verwerken van zijn/haar problemen. Er wordt in het spel de mogelijkheid geboden om  ervaringen op te doen, waardoor uw kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten en gedrag kan verwerven. De duur van de speltherapeutische behandeling is afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van uw kind.


Voortgangsgesprek

Tijdens het voortgangsgesprek wordt er met u gekeken of er voldoende veranderingen zichtbaar zijn bij uw kind. Mocht de ontwikkeling stagneren wordt er met u gekeken wat de mogelijkheden zijn om uw kind weer tot ontwikkeling te brengen.


Afbouwperiode

Als er voldoende vooruitgang geboekt is, zal de afbouwperiode starten. In overleg met u als ouders wordt deze fase vorm gegeven. Het kind krijgt tijd om afscheid te nemen van de therapeut en van de wekelijkse sessies. Er wordt terug gekeken, maar ook vooruit. De therapie richt zich op het vasthouden en verstevigen van wat uw kind geleerd heeft.